Pogoji uporabe

Pogodbena določila, ki urejajo uporabo spletne aplikacije Mergado

Pogodbeni stranki:

 1. Mergado technologies, s. r. o., Pavlovská 12, 623 00, Brno, Češka republika, Matična št.: 03570061, (v nadaljevanju »upravljavec“)
 2. Oseba (fizična ali pravna), ki naroča ponudnikove storitve z uporabo določb teh pogojev (v nadaljevanju »uporabnik«).

Preambula

Sledeče besedilo so »pogodbena določila« in z njihovim soglašanjem se uporabnik spletne aplikacije Mergado (v nadaljevanju »uporabnik« ali »uporabniki«) obvezuje, da bo spoštoval v njih določena pravila (v nadaljevanju »pogodbena določila«). V primeru, da katerikoli uporabnik krši pogodbena določila, lahko upravljavec spletne aplikacije Mergado uveljavi ukrepe, ki so navedeni v teh pogodbenih določilih.

Predmet pogodbe

 • Predmet pogodbe je podelitev licence ali podlicence za uporabo aplikacije Mergado, ki je storitev za optimizacijo oglaševanja blaga na strežnikih Zboží.cz, Heureka.cz, Heureka.sk, Google.com ipd., vključno z izbirnimi vsebinami Mergada, med katerimi so lahko nekatere ustvarjene s strani zunanjih izvajalcev (v nadaljevanju »aplikacija Mergado«).
 • Know-how v tej spletni aplikaciji Mergado je del poslovne skrivnosti in je zaščiten z zakonom o avtorskih pravicah iz Zbirke zakonov Češke republike.

Pravice in obveznosti

 • Ponudnik s to pogodbo uporabniku podeljuje licenco za uporabo spletne aplikacije Mergado.
 • V primeru uporabe izbirnih vsebin aplikacije Mergado, ki so jih ustvarile tretje strani, ponudnik nudi podlicenco, za katero veljajo enaki pogoji kot za nudenje licence Mergado.
 • Licenca se nudi neekskluzivno in za plačilo.
 • Uporabnik nima pooblastila za nudenje dostopa do predmeta licence tretjim osebam. To pomeni, da uporabnik tretjim osebam ne sme omogočiti dostopa do rezultatov uporabe aplikacije Mergado, niti storitve ne sme oddajati, izposojati ali na druge načine tretjim osebam omogočiti njene uporabe, nadalje ni pooblaščen za izvajanje sprememb v aplikaciji ali za njeno spreminjanje.
 • Uporabnik je dolžan aplikacijo Mergado uporabljati v skladu veljavno zakonodajo in temi licenčnimi pogoji.
 • Tehnične napake, predloge in pripombe na delovanje aplikacije Mergado lahko uporabnik pošlje prek e-maila na naslove mergado@mergado.cz, mergado@mergado.sk, mergado@mergado.com, ali objavi na straneh https://forum.mergado.cz/, https://forum.mergado.com/.
 • Upravljavec priznava tehnične napake, če jih uporabnik prijavi nemudoma po njihovem nastanku. Najpozneje pa v 14 dneh od njihovega nastanka.
 • Uporabnik je seznanjen, da so objavljene informacije lahko posredovane tretjim stranem – razvijalcem aplikacij v trgovini Mergado Store. Informacije o teh aplikacijah so dostopne na strani https://store.mergado.com/.

Plačila

 • Cena za uporabo aplikacije Mergado je navedena v ceniku, ki je na voljo na naslovu https://www.mergado.com/pricing, https://store.mergado.com/, https://www.mergado.cz/ceny, https://www.mergado.sk/ceny.
 • Cena za uporabo aplikacije Mergado se plača mesečno v naprej na osnovi računa, ki ga ponudnik vedno pošlje uporabniku na začetku obdobja, v katerem je nudena licenca.
 • Po dogovoru z upravljavcem je obračunsko obdobje možno podaljšati na 3 mesece, 6 mesecev ali 12 mesecev. V takšnem primeru se cena za uporabo aplikacije Mergado plača v naprej na osnovi računa, ki ga ponudnik vedno pošlje uporabniku na začetku obdobja, v katerem je nudena licenca.
 • Račun zapade v 7 dneh od prejema. Če uporabnik na računu ugotovi nepravilnosti, je dolžan zahtevati njegov popravek v pisni obliki najpozneje do dneva zapadlosti.
 • Računi bodo poslani na kontaktni e-mail, ki ga uporabnik vnese pri registraciji.

Čas trajanja licence, prenehanje licence

 • Licenca se nudi za nedoločen čas.
 • To pogodbeno razmerje se lahko konča z odpovedjo ali enostranskim odstopom.
 • Odpovedni rok znaša en mesec in začne teči od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila odpoved vročena drugi pogodbeni stranki.
 • Ponudnik ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru:
 • da uporabnik ne plača mesečne licenčnine v 10 dneh od dneva zapadlosti;
 • da uporabnik krši pogodbene in licenčne pogoje.
 • Uporabnik ima pravico do odstopa od pogodbenega razmerja v primeru, da ponudnik krši pogodbene in licenčne pogoje.
 • Uporabnik ni upravičen do vračila plačila ali dela plačila.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Povzetek

Družba Mergado technologies, s. r. o. obdeluje Vaše osebne podatke, saj je to nujno za izvajanje pogodbe z Vami (ali za izvajanje ukrepov, ki so bili sprejeti pred sklenitvijo take pogodbe), nadalje obdeluje Vaše osebne podatke v okviru izvajanja obveznosti te družbe, ki jih določa javno pravo.

 1. Identiteta in kontaktni podatki upravljavca
  1. Upravljavec Vaših osebnih podatkov je družba Mergado technologies, s. r. o., s sedežm na naslovu Pavlovská 502/12, Kohoutovice, 623 00 Brno, Češka republika, Matična št.: 035 70 061, vpisana v poslovni register pri Okrožnem sodišču v Brnu, oddelek C, vložek 85012 (v nadaljevanju »upravljavec«).
  2. Kontaktni podatki upravljavca so: naslov za vročanje Pavlovská 12, 623 00, Brno, ČR, naslov elektronske pošte mergado@mergado.cz, telefon +420 608 44 00 67.
  3. Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.
 2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
  1. Pravna podlaga za obdelavo Vaših osebnih podatkov je dejstvo, da je ta obdelava nujna za::
   1. izvajanje pogodbe med Vami in upravljavcem ali za izvajanje ukrepov upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe v smislu 1b. točke člena 6 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju »uredba«);
   2. izvajanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, v smislu 1c. točke člena 6 uredbe, in sicer konkretno predvsem izvajanje obveznosti, ki jih upravljavcu nalaga splošno zavezujoča zakonodaja, predvsem zakon št. 235/2004 iz Zbirke zakonov Češke republike, o davku na dodano vrednost, kakor je bil spremenjen, zakon št. 586/1992 iz Z. z. ČR, o davku od dohodkov, kakor je bil spremenjen, in zakon št. 563/1991 iz Z. z. ČR, o računovodstvu, kakor je bil spremenjen.
 3. Namen obdelave osebnih podatkov
  1. Namen obdelave Vaših osebnih podatkov je izvajanje pogodbe med Vami in upravljavcem ali za izvajanje ukrepov upravljavca pred sklenitvijo take pogodbe in nadalje za izvajanje s tem povezanih javnopravnih obveznosti upravljavca.
  2. Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja posameznih odločitev v smislu člena 22 uredbe.
 4. Doba uložení osobních údajů
  1. Vaši osebni podatki se bodo obdelovali v času trajanja učinkov pravic in obveznosti iz pogodbe, in nadalje toliko časa, kot je to nujno za namene arhiviranja na podlagi ustrezne splošno zavezujoče zakonodaje, vendar najdlje tako dolgo, kot to določa splošno zavezujoča zakonodaja.
 5. Drugi uporabniki osebnih podatkov
  1. Drugi uporabniki Vaših osebnih podatkov bodo osebe, ki v skladu z napotki upravljavca (obdelovalci osebnih podatkov) zanj opravljajo računovodske in davčne storitve, osebe, ki za upravljavca zagotavljajo tehnične storitve, vključno z upravljanjem programske opreme in hranjenjem podatkov, ter razvijalci aplikacij za platformo upravljavca.
  2. Uporabniki Vaših osebnih podatkov so za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje, lahko tudi organi finančne uprave ali drugi pristojni uradi v primerih, ko upravljavcu tako nalaga splošno zavezujoča zakonodaja.
  3. Upravljavec Vaših osebnih podatkov ne namerava posredovati v tretje države (v države zunaj EU) ali mednarodnim organizacijam, razen posredovanja Vaših osebnih podatkov v Združene države Amerike ameriškima družbama SendGrid, Inc., s sedežem na naslovu 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202 in družbi Zendesk, Inc., s sedežem na naslovu 1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103. Družba SendGrid, Inc. in družba Zendesk, Inc. sta certificirani podjetji v okviru zasebnostnega ščita EU–ZDA za varstvo zasebnosti v smislu izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1250 z dne 12. julija 2016, izdanega na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o ustreznosti varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU–ZDA.
  4. Skrbnik lahko uporablja orodja drugih proizvajalcev, ki temeljijo na EU: UAB “MailerLite”, temelji na  J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania; Smartlook.com, s.r.o., temelji na Šumavská 524/31, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT ID: CZ09508830.

 6. Pravice posameznikov
  1. Pod pogoji iz uredbe imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov ali do omejitve njihove obdelave, pravico do ugovora obdelave vaših osebnih podatkov ter pravico do prenosljivosti vaših osebnih podatkov.
  2. Če bi menili, da je bila z obdelavo vaših osebnih podatkov kršena ali je kršena uredba, imate med drugim pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.
  3. Posredovanje osebnih podatkov ni vaša obveznost. Posredovanje vaših osebnih podatkov je nujno za sklenitev in izvajanje pogodbe in brez posredovanja vaših osebnih podatkov pogodbe ni mogoče skleniti in upravljavec je ne more izvajati.

Končne in ostale določbe

 • Te pogodbene določbe in vsa pravna razmerja, nastala na podlagi teh pogodbenih določb, ureja veljavna zakonodaja Češke republike.
 • Vse spore, ki izhajajo iz teh pogodbenih določb med ponudnikom in uporabnikom, pogodbenika rešujeta sporazumno. V primeru, da sporazum ne bo možen, sta se pogodbeni stranki dogovorili, da je za reševanje sporov pristojno Okrožno sodišče v Brnu.
 • Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe licenčnih pogojev v prihodnosti. O teh spremembah je dolžan obvestiti uporabnika.
 • Uporabnik uporablja aplikacijo Mergado na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi nastala v povezavi ali kot posledica uporabe aplikacije Mergado.

Ti pogodbeni pogoji začnejo veljati dne 1. 11. 2020 V različici PDF so na voljo tukaj: